Olijfolie info

Best verkochte producten

Aanbiedingen

Algemene leveringsvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN GRAAG AANDACHTIG DOOR.

1.        Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben expliciet betrekking op de klantrelaties die aangegaan worden tussen Can Solivera SL, Carrer de Fitor s/n, 17113 Forallac, Spanje , met BTW nummer B-17570235 (hierna te noemen, “Can Solivera”) en externe partijen (hierna te noemen, "Gebruikers” of ”Klanten”) die bij ons geregistreerd staan als gebruikers en/of klanten via de website en/of webshop van Can Solivera http://www.solivera.com, (hierna te noemen, "Winkel"), ofwel zich direct bij Can Solivera bekend hebben gemaakt op andere wijze van communicatie of via een officiële agent van Can Solivera.

2.        PLICHTEN GEBRUIKER

De gebruiker stemt toe om de Winkel te gebruiken om producten aan te schaffen en om ieder van de diensten die door Can Solivera worden aangeboden op integere wijze/ naar eer en geweten te gebruiken, zowel gebonden aan de wet als aan de moraliteit, maatschappelijke orde en diens gebruiken. Hij dient zichzelf er ook van te weerhouden om de producten of diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat het een normale operatie en gebruik van de Winkel zou schaden, belemmeren of op enige wijze in de weg zou staan, of dat de goederen van Can Solivera op enige wijze zou schaden of vernielen, alsook zijn leveranciers, Gebruikers, of welke andere partij dan ook.

3.        BESTELLINGEN

U kunt een bestelling plaatsen per post, fax, email, telefoon of via de webshop. Het is het beste om bij uw bestellingen de referentienummers aan te houden die we zelf hanteren, in onze prijslijst, op de website of andere informatiebronnen van Can Solivera. Als u het bewuste nummer niet weet, omschrijf het product dan zo nauwkeurig mogelijk. Na het plaatsen van de opdracht, heeft u het recht om het binnen 24 uur op te zeggen door middel van een email en onder vermelding van uw bankrekeningnummer. U hoeft geen opgaaf van redenen te geven. Iedere betaling die al door ons ontvangen zal binnen 14 dagen weer op uw rekening teruggestort worden.

4.        PRIJSWIJZIGINGEN

Alle prijzen in de prijslijst, op de website en op elke andere informatiebron van Can Solivera zijn vrijblijvend. De reden is dat onze prijzen aan wijzigingen onderhevig zijn. Can Solivera behoudt zich het recht voor om bijzonderheden en prijzen te allen tijde te wijzigen zonder voorbericht. Uiteraard geldt dat niet voor bestellingen die reeds geplaatst zijn.

5.        BETALINGEN

Alle opdrachten moeten vooraf betaald worden, tenzij anders afgesproken en met een schriftelijke bevestiging van deze afspraak. De verzend- en administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Op het moment van aankoop van het Product, zal de klant geïnformeerd worden over de exacte hoogte van de verzend- en administratiekosten. Uw bestelling wordt pas verstuurd als het volledige factuurbedrag op onze rekening binnen is. Bij uw bestelling zult u normaliter behalve een pakbon ook een factuur aantreffen, bedoeld voor uw eigen administratie.

6.        THUISBEZORGSERVICE

6.1       De Can Solivera bezorgdienst wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal erkende, logistieke partijen/bezorgdiensten/ transporteurs. De bestellingen zullen niet naar postbusadressen, hotels of tijdelijke adressen verstuurd worden. Alle opdrachten zullen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het factuurbedrag verstuurd worden. Mocht er een dwingende reden zijn dat dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er een bepaald product uitverkocht is voor dat seizoen), dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

6.2       In het geval dat Can Solivera niet in staat is om de producten binnen 21 dagen aan de klant te leveren, is de klant gemachtigd om zijn bestelling schriftelijk op te zeggen (onder vermelding van zijn bankrekeningnummer) en zonder verdere kosten voor de klant. Mocht het factuurbedrag al op onze rekening binnen zijn, dan zal dat binnen 14 dagen weer teruggestort worden op de rekening van de klant.

7.        RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies van of schade aan de producten is onderhevig aan de afspraak dat dit risico aan de klant wordt overgedragen op het moment dat de klant of een derde partij die de klant vertegenwoordigt het onderwerp van de overeenkomst (de bestelling) accepteert op het moment dat de bestelling geleverd is door de transporteur.

De ontvanger is uiteraard gerechtigd om een pakket met een visueel gebrek onder voorbehoud van acceptatie te accepteren. In dat geval moet hij of zij de schade zo goed mogelijk omschrijven en indien mogelijk ook de hoogte van het verlies inschatten op alle kopieën van het ontvangstformulier voordat deze getekend worden voor ontvangst.

8.        GARANTIES & CLAIMS

8.1       Can Solivera garandeert dat de producten op het moment van verzending aan de gebruikelijke eisen en standaarden voldoen die van ze verwacht kunnen worden. Mocht er bij levering onzichtbare gebreken zijn dan dient de klant dit binnen acht (8) werkdagen schriftelijk aan Can Solivera mede te delen. Can Solivera en de klant zullen dan samen naar een oplossing zoeken die voor beide partijen acceptabel is.

8.2       Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek het resultaat is van onbehoorlijk gebruik of als er, zonder schriftelijke toestemming van Can Solivera, door de klant of een andere partij veranderingen aangebracht zijn aan de te bezorgen producten, inclusief het herverpakken van de bestelling.

9.        AANSPRAKELIJKHEID

Can Solivera accepteert geen aansprakelijkheid voor kosten en schadeposten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:

  • Handelingen of nalatigheid van de klant.
  • Slordige of incompetente handelingen van de klant bij het gebruik en opslag van de bezorgde producten.
  • Schade die aan de producten zijn toegebracht als gevolg van externe invloeden, of ze nu van mechanische, biologische of chemische aard zijn.
  • Ontkleuring en veroudering van de producten als gevolg van het blootstellen aan licht (UV straling) of lucht (oxidatie).
  • Elke andere externe oorzaak.
  • Force majeur.
  • Het onvermogen om te bezorgen omdat leveranciers en transporteurs hun afspraken niet nakomen jegens Can Solivera.
  • Virale infecties van de computers van klanten als gevolg van emailcontact met Can Solivera. Can Solivera zal zijn uiterste best doen om het risico hierop te verkleinen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn eigen computer, inclusief email en browser te beschermen tegen virussen of ander boosaardig software.

De namen, bestemmingen, omschrijvingen en illustraties op onze website zijn er primair op gericht om een bepaald product zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze omschrijvingen om ze op andere wijze op te vatten dan ze bedoeld zijn. Het kan voorkomen dat bepaalde producten, onderdelen of verpakkingen (licht) afwijken van de oorspronkelijke omschrijvingen.

10.        INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

10.1       De Gebruiker aanvaardt dat alle elementen van de Winkel en ieder Product daarin zijn beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Can Solivera of andere bij de productie betrokken partijen, en dat met betrekking tot deze eigendomsrechten de Algemene Leveringsvoorwaarden hem geen enkel ander recht geven dan die genoemd zijn, met inbegrip van alle informatie and materialen waar de producten uit bestaan, inclusief de handelsmerken, de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van zijn inhoud en de computerprogramma’s die gebruikt worden in relatie tot de genoemde producten.

10.2       Tenzij schriftelijk toegestaan door Can Solivera of, in voorkomende gevallen, door derden die bepaalde eigendomsrechten bezitten, en alleen indien wettelijk toegestaan is, zal het de Gebruiker niet toegestaan zijn om ieder van de elementen die in de vorige paragraaf werden beschreven te reproduceren, te transformeren, aan te passen, uit elkaar te halen, er omgekeerde engineering op uit te voeren, te distribueren, te verhuren, te lenen, beschikbaar of toegankelijk te maken aan het publiek door enige manier van openbare/ publieke communicatie of publicatie ervan. De Gebruiker dient de materialen, elementen en informatie waar hij toegang tot heeft door gebruik van de Winkel, uitsluitend voor zijn eigen behoefte te gebruiken, en stemt ermee in om op geen enkele wijze, direct of indirect, commercieel gebruik te maken van de door hem verkregen materialen, elementen en informatie .

11.        BESCHERMING GEGEVENS

11.1       In overeenstemming met de Spaanse Persoonlijke Data Beschermings Acte 15/99, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie die ons ter beschikking is gesteld door middel van een registratieformulier en door de transacties die er gedaan zijn, zullen worden bewaard door Can Solivera totdat u vraagt om vernietiging van deze gegevens. De wijze waarop wij met deze informatie omgaan omschrijven wij in onze Privacy Statement. In het kort komt deze erop neer dat de gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling, het kunnen personaliseren van de producten en diensten die u besteed heeft en de algehele verbetering en promotie van onze producten en diensten, waaronder ook samenwerkingen vallen met andere partijen bij het tot stand brengen van deze producten of diensten.

11.2       De Gebruiker mag te allen tijde, zijn recht op toegang, rectificatie, oppositie of opzegging shriftelijk mededelen aan Can Solivera, POB 139 La Bisbal, 17100 Spanje of door middel van een email gericht aan Can Solivera, vergezeld van het nummer of een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.

11.3       Velden in het registratieformulier die met een * zijn gemarkeerd zijn verplicht. Indien u deze velden niet correct en volledig invult kan de bestelling niet uitgevoerd worden.

12.        COOKIES

12.1       Can Solivera gebruikt cookies met als doel om onze diensten te verbeteren, de toegang tot persoonlijke voorkeuren makkelijker te maken en het gebruik van de Winkel te kunnen volgen. 12.2 Mocht de Gebruiker er geen prijs op stellen dat er een cookie wordt geïnstalleerd op zijn harde schijf, dan moet hij zijn Internet browser op zo’n manier instellen dat het geen cookies accepteert. De Gebruiker kan op deze manier ook alle voorgaande cookies vernietigen. In het geval dat de Gebruiker besluit om de cookies uit te schakelen, zal de kwaliteit en snelheid van de dienst alleen wel achteruitgaan en hij kan mogelijk de toegang verliezen tot bepaalde diensten die in de Winkel worden geleverd.

13.        FORCE MAJEUR

Partijen zijn niet gebonden om hun verplichtingen na te komen als ze niet in staat zijn dat te doen als gevolg van zwaarwegende omstandigheden die buiten hun macht liggen, en die in ieder geval onbedoeld en buiten hun schuld waren. Onder “force majeur” worden in deze voorwaarden alle oorzaken van buitenaf bedoeld, waar Can Solivera geen enkele invloed op heeft, maar die Can Solivera beletten om zijn verplichtingen na te komen, of deze oorzaken nu wel of niet te voorzien zijn geweest.

14.        PRIVACY

Bij Can Solivera hechten we veel waarde aan veiligheid we put great value on security so that we may guarantee and protect the private nature of the data supplied by our customers. Bovenop de minimum beveiliging die wettelijk voorgeschreven wordt, worden de acquisitie en verwerking van de gegevens op een dusdanig veiligheidsniveau uitgevoerd dat zowel het verlies van zulke data voorkomen wordt als de toegang tot de gegevens door ongeautoriseerde personen.

In overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wet 15/1.999 van 13 december aangaande de bescherming van gegevens van een Persoonlijke Natuur, informeren wij u hierbij dat alle data die u ons ter beschikking heeft gesteld in verband met een bestelling en/of een aanmelding voor de nieuwsbrief, in een database van Can Solivrea zullen worden opgeslagen om opdrachten en accounts te beheren, alsmede om u informatie te versturen over de producten en diensten die door Can Solivera worden aangeboden en voor het per mail versturen van promotiemateriaal.

Uw instemming om productinformatie te ontvangen van Can Solivera over de producten die door Can Solivera op de markt worden gebracht, wordt opgevat als toestemming aan Can Solivera om uw gegevens voor dat doel te mogen gebruiken. Deze commerciële boodschappen zullen alleen per mail verstuurd worden. De gegevens die u ons ter beschikking stelt zullen op geen enkele wijze gebruikt worden om aan derden te communiceren, tenzij deze de informatie nodig hebben om u de producten of diensten te leveren. Tenzij anders wordt aangegeven, dient u op onze Site alle noodzakelijke gegevens op de formulieren en couponnen in te voeren. Indien u niet alle benodigde informatie correct of volledig invult, kan Can Solivera de bestelling niet uitvoeren.

U heeft te allen tijde het recht op toegang, correctie, afmelding en indien van toepassing kunt u uw wens te kennen geven om geen enkele vorm van reclame van ons te ontvangen.U kunt in dit geval een schriftelijke verklaring hiervan mailen naar info@solivera.com met het nummer of een kopie van uw identiteitsbewijs, of u kunt een eenvoudige mail sturen met LOPD in de onderwerpregel, en daarin uw voor- en achternaam, klantnaam (of -nummer) en de zin: Ik wens geen commerciële boodschappen meer te ontvangen van Can Solivera.

15.        WAT TE DOEN BIJ GESCHILLEN

De rechtbank in La Bisbal d'Empordà, 17100 Girona, Spain is de enige rechtbank die bevoegd is om voor Can Solivera te oordelen bij mogelijke geschillen. Iedere overeenkomst tussen Can Solivera en de Gebruiker valt onder de Spaanse wet.

16.        VRAGEN?

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, stel ze ons gerust! We geven er de voorkeur aan om uw vragen per email te ontvangen, maar u kunt ons ook telefonisch bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur. Mocht u na dit contact iets willen bestellen bij ons, dan moet u dat nog wel schriftelijk bevestigen aan ons.